Værdier

Vi yder juridisk rådgivning og hjælp til løsning af konflikter ud fra værdier som uafhængighed, kvalitet, etik og socialt ansvar.

Skabe værdi for vores klienter

Human Law fokuserer først og fremmest på at skabe værdi for sine klienter enten i form af økonomisk tilvækst eller i form af forbedrede menneskelige og/eller forretningsmæssige relationer.

Dette sker primært gennem rådgivning indenfor juridiske discipliner, forhandling og konfliktløsning.

Det er en primær målsætning at Humanlaw kan forbindes med værdierne uafhængighed, kvalitet, etik og socialt ansvar af professionelle samarbejdspartnere og klienter samt det omgivende samfund i almindelighed.

Uafhængighed betyder, at vi ved opgavevaretagelsen har sikret os at der ved gennemførelsen af denne ikke gives instruks fra udenforstående eller tilgodeses interesser der på nogen måde kompromitterer klientens interesser i sagens udfald.

Kvalitet betyder, at vores arbejde lever op til faglige standarder og bygger på dækning af klienternes reelle behov som søges afdækket gennem forudgående dialog.

Etik betyder, at vores arbejde både skal leve op til de advokatetiske regler og etiske standarder i det omgivende samfund. Viljen til at udvise en høj grad af etisk adfærd er en inspiration og målsætning for vores virke som advokater.

Socialt ansvar betyder, at vi uanset modspil ikke hænger os småligt i detaljer, men bidrager til fællesskabet ud fra en opfattelse af overskud i forhold til omgang med hinanden og vores omgivelser. Socialt ansvar betyder også, at vi sætter en ære i at løfte et samfundsansvar og har en grundlæggende tro på retsstatens principper og FN´s bæredygtighedsmål nr. 16 om retfærdighed og stærke retsinstitutioner, samt iagttagelse af de ti globale principper for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption i strategi og drift og samtidigt fremme de samfundsmæssige målsætninger, som ligger i FN’s verdensmål. Som formuleret ved FN’s Global Compact 10 grundlæggende værdier

Humanlaw fokuserer ikke på størrelse men på juridisk, faglig og personlig integritet samt frihed fra juridiske og kommercielle interessekonflikter.