Strafferet

Det er anklagemyndigheden der skal bevise, at du har begået noget strafbart og der må for retten ikke være nogen rimelig tvivl herom, hvis der skal ske domfældelse.

Det bedst mulige forsvar

Det er anklagemyndigheden der skal bevise, at du har begået noget strafbart og der må for retten ikke være nogen rimelig tvivl herom, hvis der skal ske domfældelse.

Du har altid ret til selv at vælge din forsvarsadvokat – også selv om retten måtte have beskikket en fra den liste de har i skuffen. Du kan få ethvert tidspunkt anmode anklagemyndigheden eller retten herom.

Straffesager er ofte indgribende og der opstår ofte problemer i forhold til familie, forsørgelse og bopæl. Vi kan hjælpe dig med alle aspekter af sagen også de familieretlige og socialretlige.

Sagsforløbet i straffesagen kan i korthed beskrives således:

Et formodet strafbart forhold anmeldes til politiet som skal efterforske sagen

Politiet rejser sigtelse mod dig, hvis der er tilstrækkeligt grundlag herfor. Du har nu ret til en forsvarer efter eget valg og myndighederne skal efterkomme dit ønske herom.

Politiet kan tilbageholde dig i indtil 24 timer uden at involvere retten. Skal du frihedsberøves i længere tid kræver det rettens afgørelse herom. Dette kaldes sædvanligvis grundlovsforhør.

Du kan eventuelt blive indkaldt til afhøring hos politiet og du har ret til advokatbistand i forbindelse med afhøringen.

Når politiet har afsluttet efterforskningen, kan der rejses tiltale mod dig af anklagemyndigheden.

Sagen vil herefter blive berammet i retten.