Priser

Vi fastsætter vores honorar i overensstemmelse med de advokatetiske regler på baggrund af det på sagen anvendte tidsforbrug.

Prisliste Humanlaw:

Vi fastsætter vores honorar i overensstemmelse med de advokatetiske regler på baggrund af det på sagen anvendte tidsforbrug, det ansvar der er forbundet med sagen, sagens kompleksitet og omfang, vilkårene for arbejdets udførelse samt det opnåede resultat.

Vi giver gerne – efter anmodning – et honoraroverslag, når klienten ønsker det, ligesom vi gerne indgår aftale om fast pris for en given opgave.

Ved timebetaling tages udgangspunkt i 2.200 kr. per time inkl. moms.

Visse opgaver ydes dog til et fast honorar inklusiv moms.

Faste honorarer per 1. juli 2022:

Oprettelse af testamente 2.500,00 kr. inkl. moms
Oprettelse af ægtepagt 2.500,00 kr. inkl. moms
Oprettelse af fremtidsfuldmagt 1.250,00 kr. inkl. moms
Møde i Familieretshuset 3.000,00 kr. inkl. moms
Mediation/mægling indtil 3 timer 5.000.00 kr. inkl. moms

Hertil kommer eventuelle gebyrer til offentlige myndigheder samt et ekspeditionsgebyr for eventuel registrering/tinglysning.

Fast ejendom

Rådgivning i forbindelse med køb af fast ejendom.

Boligrådgivning vedrørende villaer, lejligheder, sommerhuse og grunde koster kr. 5.000,00 inkl. moms.

Ejendomme udbudt til over kr. 5,0 millioner samt erhvervs- og landbrugsejendomme afregnes efter nærmere aftale.

Såfremt Humanlaw skal stå for tinglysning vil der blive beregnet særskilt honorar herfor.

Retssag med retshjælpsforsikringsdækning

Klienten betaler den i policen anførte selvrisiko samt i visse tilfælde for et indledende tidsforbrug. Typisk indeholder forsikringen tillige en maksimal dækning på kr. 125-175.000,00, hvorfor omkostninger herudover skal betales af klienten.

Retssag med fri proces

Klienten betaler som udgangspunktet intet, idet udgifterne dækkes af statskassen. Dette gælder uanset om sagen vindes eller tabes.

Fri proces gives når det skønnes at der er rimelig grund til at føre proces og de nedenfor anførte indkomstgrænser er overholdt. I 2022 er det indkomstoplysningerne for 2020 der finder anvendelse med følgende beløb.

Enliges indtægt må ikke overstige kr. 348.000.
Samlevendes / ægtefællers samlede indtægt må ikke overstige kr. 442.000.
Beløbsgrænserne forhøjes med kr. 60.000 for hvert hjemmeboende barn under 18 år, som bor hos ansøger.

Selskaber – stiftelse

Stiftelse herunder rådgivende møde her på kontoret, stiftelsesdokument, vedtægter, ejerbog, referat af generalforsamling, forretningsorden for bestyrelsen, sammenskrevet resumé fra Erhvervsstyrelsen, registrering i offentlige ejerregistre m.v.

kr. 3.000,00 ekskl. moms for et ApS
kr. 4.000,00 ekskl. moms for et A/S.

Ovenstående priser skal tillægges eventuelle gebyrer til Erhvervsstyrelsen for tiden kr. 670,00, som skal betales til Erhvervsstyrelsen, når et selskab stiftes online.

Selskaber – ændringer

Online ændring i selskabets forhold, der ikke kræver vedtægtsændring kr. 1.200,00 ekskl. moms.

Online ændring i selskabets forhold, der kræver vedtægtsændring kr. 1.800,00 ekskl. moms.

Ovenstående priser skal tillægges eventuelle gebyrer til Erhvervsstyrelsen for tiden kr. 180,00, som pr. 1. april 2011 skal betales til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, når der skal foretages online ændringer i et registreret selskab.

Betalingsbetingelser

Netto 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter fra forfaldsdato i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Forudbetaling

Vores eventuelle udlæg, eksempelvis tinglysnings-, registrerings- eller retsafgifter, omkostninger til syn og skøn, udlæg til lægeattest m.v. kræves som udgangspunkt betalt i forbindelse med udgiftens afholdelse.

Klientmidler

Humanlaw fører ikke klientkonti men anvender andre deponeringsordninger,