Forretningsbetingelser

Pr. 1. Februar 2020

Forretningsbetingelser Human Law pr. 1. juli 2022

Advokatfirmaet

Vores forretningsbetingelser finder anvendelse på alle advokatopgaver, som Human Law
Advokatfirma (CVR nr. 26534178) udfører for klienten, med mindre vi har indgået en anden
skriftlig aftale for den pågældende opgave.

Human Laws advokater er beskikket af Justitsministeriet og er medlem af Advokatsamfundet
samt Danske Advokater.

Advokatopgave

Human Laws opgave fastlægges sammen med klienten. Vi er løbende i dialog med vores
klienter, så vi er enige om, hvordan opgaven skal udvikle sig.

Vi udfører vores opgave i overensstemmelse med vores aftale med klienten. Vi skal leve op
til kravene til adfærd og etik både i retsplejelovens regler om advokater og i Advokatrådets
advokatetiske regler.

Vores rådgivning skræddersyes til advokatopgaven og må ikke anvendes til andet formål
uden vores udtrykkelige, forudgående og skriftlige godkendelse.

Honorar

Humanlaw fastsætter honoraret efter en samlet vurdering på grundlag af Advokatsamfundets
retningslinjer.

Det betyder, at vi lægger vægt på den medgåede tid, om opgaven er udført under meget
stramme tidsfrister eller uden for normal arbejdstid, karakteren af involveret specialviden og
erfaring, opgavens kompleksitet og betydning for klienten, de involverede værdier, det
opnåede resultat og det med opgavens løsning forbundne ansvar.

Omkostninger og udlæg – som f.eks. afgifter og gebyrer, rejse- og opholdsudgifter samt
visse kopierings- og forsendelsesudgifter – betales af klienten, hvis de er et led i
advokatopgaven.

Vi afholder som udgangspunkt ikke udlæg for klienten.

Vi modtager ikke klientindskud omfattet af klientkontoreglerne, men sikrer på anden måde
gennemførelse af nødvendige betalinger.

Rejse- og opholdsudgifter afholdes som udgangspunkt kun efter forudgående aftale med
klienten.

Vi giver efter anmodning gerne honoraroverslag. Anmodningen kan fremsættes inden
opgaven startes eller på et hvert tidspunkt undervejs. Hvis det ikke er muligt at give et
honoraroverslag over den samlede opgave, vil vi så vidt muligt give overslag for den første
fase. I forbrugerforhold giver vi altid honoraroverslag, inden advokatopgaven påbegyndes.

Fakturering

Human Law afregner som hovedregel løbende rådgivning og løbende advokatopgave
(aconto) månedsvis eller kvartalsvis, men vi er også berettiget til at afregne på et senere
tidspunkt.

Vores honorar tillægges moms i overensstemmelse med de gældende regler herom.

Betalingsbetingelserne er 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling er vi berettiget til at
beregne rente efter renteloven.

Betroede midler

Human Law har ikke etableret klientkonto. Vi modtager ikke forudbetaling af honorar, og vi
afholder som udgangspunkt ikke udlæg for klienten, men vi sikrer på anden måde
gennemførelse af nødvendige betalinger.

Tavshedspligt

Human Laws indehavere og medarbejdere har tavshedspligt. Vi behandler naturligvis enhver
oplysning fra eller vedrørende en klient, som vi modtager i forbindelse med en
advokatopgave, fortroligt.

Vi kan efter lovgivningen være forpligtede til at videregive fortrolige oplysninger, og der kan
også gøres undtagelse fra tavshedspligten i særlige tilfælde.

Vores tavshedspligt gælder med respekt af regler, som pålægger advokater oplysningspligt i
forhold til offentlige myndigheder og andre lignende institutioner.

Interesse- eller loyalitetskonflikt

Vi sikrer både ved modtagelsen af en opgave og løbende under opgavens varetagelse, at
der ikke foreligger en interesse- eller loyalitetskonflikt, der efter reglerne om god advokatskik
forhindrer os i at varetage advokatopgaven.

Hvis vi er eller bliver inhabile, bistår vi gerne med anbefaling af en anden advokat. Vi har
fastsat interne procedurer, der skal afdække interesse- og loyalitetskonflikter.

Hvidvask og terrorfinansiering

Human Law er omfattet af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af
penge. Vi har derfor ved visse advokatopgaver pligt til at indhente og opbevare
identitetsoplysninger. Vi har etableret interne procedurer mv. til forebyggelse af hvidvask og
terrorfinansiering.

Insiderhandel

Enhver medarbejder i Human Law er underlagt værdipapirhandelslovens forbud mod
videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner mod handel med
børsnoterede værdipapirer. Vi har etableret interne procedurer til forebyggelse af
insiderhandel.

Erstatningsansvar

Human Law er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler for fejl, der begås
under vores professionelle rådgivning.

I henhold til gældende regler, er jeg forsikret via Adis HDI Specialty, Certifikat C 41598 Der
er tegnet både den lovpligtige ansvarsforsikring samt den særlige garantiordning.
Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af mig, uanset hvor
advokatvirksomheden udøves.

Vores erstatningsansvar er begrænset til maksimalt DKK 2,5 millioner pr. skade. Som følger
af én skade anses alle krav, der udspringer af samme fortsatte eller gentagne
ansvarspådragende forhold, uanset om en eller flere af de personer, som vi hæfter for, har
pådraget sig ansvar, og uanset om en eller flere skadelidte kan gøre krav gældende i
anledning af forholdet.

Vores ansvar omfatter ikke driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v. eller
andre former for indirekte tab.

Vi er ikke ansvarlige for andre rådgivere, som vi efter aftale med klienten har overladt dele af
opgaven til, eller som klienten har antaget efter vores henvisning.

Markedsføring

Human Law er i sin markedsføring berettiget til at omtale klienten og/eller opgaven, hvis
oplysningerne er offentligt kendte som følge af omtale i medierne eller lignende.

Afslutning af opgaven

Advokatopgaven afsluttes enten ved dettes naturlige afslutning eller ved klientens beslutning
herom.

Vi er berettiget til at afslutte advokatopgaver i overensstemmelse med de advokatetiske
regler herom.

Det må påregnes, at en advokatopgave afsluttes, hvis vores fakturaer uanset påmindelser
ikke betales, eller hvis klienten bliver insolvent.

Originale dokumenter udleveres normalt senest ved advokatopgavens afslutning, og vores
egne sagsakter arkiveres i mindst fem år.

Klager

Hvis vores bistand eller honorar er utilfredsstillende, søges løsning først gennemført ved
dialog eller mediation gennem anerkendt mediator.

Hvis vi ikke kan blive enige om en mindelig løsning, kan klienten altid klage til
Advokatnævnet. Kronprinsessegade 28, 1306 København K
(E-mail:klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk).

Vi henviser til Advokatsamfundet (www.advokatsamfundet.dk) vedrørende
Advokatsamfundets regler og den lovgivning, der gælder for advokater.

Lovvalg og værneting

Enhver tvist om en advokatopgave aftalt med Humanlaw skal afgøres efter dansk ret ved
byretten i Aarhus eller ved forbrugerværneting.